Rozpocznij karierę w naszej firmie …

Naszą firmę tworzy przede wszystkim zespół ambitnych, skutecznych i samodzielnych  spedytorów. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem naszych klientów na  usługi transportowe  poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze:

OFERTY PRACY

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PM Logistyka Łuczak- Kudzia Spółka Jawna zarejestrowana pod numerem KRS: 0000320502 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Andrychowie, ul. Włókniarzy 35, 34-120 Andrychów.

 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@pmlogistyka.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu:

 1. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
  z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na
  Administratorze danych.

 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.

 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.

 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania jest zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu
  o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym
  w przepisach Kodeksu Pracy, w pozostałym zaś zakresie jest dobrowolne.

Zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

Podpis …………………………………………………………………………

Data …………………… 2019 roku.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PM Logistyka Łuczak- Kudzia Spółka Jawna, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu,
iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek skierowany do Administratora danych osobowych.

Podpis …………………………………………………………………………

Data …………………… 2019 roku.